Shaolin Chuan

Little Forrest Boxing

Long Shaft 2-Man

 

Tai Chi ChuanXiao Lin Quan Gun Dui Da

Shaolin Long Shaft 2 Man Form

Shaolin Chuan Gun Dui Da

 

2 Man Long Shaft

 

Walter & Mike doing Shifu Marks Shaolin Long Shaft 2 Man Form

 

 

Shifu & Linda Practicing 2 Man Shaolin Staff

 

 

Shifu & Linda Practicing 2 Man Shaolin Staff